Preparing-Your-Company-for-Digital-Disru

Tiedon jakamisen kannalta tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä on osapuolten välinen luottamus, jonka kasvaessa avoimuus lisääntyy ja viestintäkanavien käyttö monipuolistuu. Tällaista avointa ilmapiiriä voidaan  rakentaa  henkilökohtaisten kontaktien kautta, kuten kasvokkaisissa ja muissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. (Lesser & Prusak,1)

Jos organisaation jäsenet eivät tunne kunnolla toisiaan, viestintä heidän välillään ei todennäköisesti tule olemaan kovin avointa, ja muitakin koordinointiongelmia tiimin sisällä saattaa esiintyä. Johtajan tehtävä on saattaa työntekijät yhteen, mieluiten paikanpäällä kasvotusten. Tutustuminen voi hyvin tapahtua rennommissa merkeissä työpaikan ulkopuolellakin.

Toisaalta, vaikka toisiin ihmisiin  tutustumisessa on korostettu kasvokkaisen viestinnän merkitystä, onnistuu ihmisiin tutustuminen myös sähköisesti. Esimerkiksi puhelinkokoukset, joissa vaihdetaan kuulumisia muistakin kuin työasioista, voivat auttaa ihmisiä tutustumaan toisiinsa.

Jos tiimin jäsenillä on vahvat työsuhteet, he näyttävät saavuttavan sellaisen keskinäisen ymmärryksen tason, joka mahdollistaa itse asiaan keskittymisen. Pelkkä oleellisen informaation vaihto johtaa yhteisen merkityksen syntymiseen, sillä kyseinen tieto kohdistuu siihen, mikä on osanottajille tärkeää. Se luo yhteistä kieltä ja uutta tietoa. Tehtäväkohtaista vuorovaikutusta voi edistää esimerkiksi pari- ja ryhmätyöskentely tai meneminen toisen henkilön luo mentoroitavaksi tai saamaan apua tietyissä työtehtävissä. 

Teknologinen puoli on oltava työntekijöillä moitteettomasti hallussa, jotta se ei haittaa kommunikaatiota. Ongelmatapauksissa on tärkeää tarjota heille IT-tukea jotta he pystyvät tekemään työnsä tehokkaasti.

 

Lähteet:

1: Lesser & Prusak 2000; Tynan 1999.